חישוב שווי ההטבה במנגנון התאמה לחלוקת דיבדנדים - החלטת מיסוי בהסכם

שמחים לבשר על קבלת החלטת מיסוי מהפכנית בתחום מיסוי אופציות לעובדים שנתקבלה במשרדנו מרשות המיסים. עניינה של ההחלטה בחברה ציבורית תושבת ישראל, אשר הקצתה אופציות לעובדיה (שאינם בעלי שליטה), מכוח תוכנית תגמול בהקצאה באמצעות נאמן תחת מסלול רווח הון. החלטת המיסוי מיטיבה עם העובדים בכך שדיבידנד אשר מחולק על ידי החברה במהלך התקופה שהעובדים מחזיקים באופציה ימוסה בשיעור מס מופחת ולא כהכנסת עבודה .